BioWiki

BAP

BAP → Bovine alkaline phosphatase, ホスファターゼ