BioWiki

RsaI

Recognition GTAC
thermTemp. 37 °C
microtubeBufferLowMidHighAcKCl
≥75% O O X O X

Links